Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Warunki gwarancji

Warunki Gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu przez pierwszego nabywcę na czas 

12 miesięcy, zgodnie z datą na oryginalnym dowodzie zakupu.

 

Warunki Gwarancji zawarte w Karcie Gwarancyjnej:   

1.    UP Geco z siedzibą w Kielcach zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia, na które została wydana Karta Gwarancyjna, pod warunkiem używania go zgodnie przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w Instrukcji obsługi urządzenia dołączonej do niego przez Gwaranta.

2.    Gwarant odpowiada wyłącznie za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu w dacie jego wydania nabywcy oraz za uszkodzenia tego urządzenia będące ich następstwem. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za inne wady i uszkodzenia urządzenia.

3.    W rozumieniu niniejszych warunków za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabyła urządzenie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT za zakupione urządzenie i/lub wpisanie w Kartę Gwarancyjną danych przedsiębiorstwa, domniemywa się, że Uprawniony z Gwarancji będzie wykorzystywał urządzenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

4.    Zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca mają prawo Gwarancji na urządzenie wymienione w tabeli do okresu maksymalnego w niej określonego, przy czym:

a.    przeglądy gwarancyjne muszą być wykonywane nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy, a dla urządzeń eksploatowanych sezonowo po sezonie eksploatacyjnym,

b.    Uprawniony z gwarancji dostarcza urządzenie do przeglądu na własny koszt,

c.    Każdy przegląd musi być poświadczony przez APS/APNS w Karcie Gwarancyjnej urządzenia,

d.    brak poświadczenia powoduje utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.  Ze względu na niewłaściwy stan techniczny urządzenia APS/APNS w imieniu Gwaranta może odmówić Gwarancji.    

5.    Uprawnienia z tytułu  Gwarancji wygasają w przypadku, gdy Uprawniony z Gwarancji nie dokona przed pierwszym użyciem urządzenia, przeglądu przy sprzedaży  w punkcie Autoryzowanego Dilera lub bezpośrednio u producenta.

6.    Uprawnienia z tytułu  Gwarancji wygasają w przypadku, gdy Uprawniony z Gwarancji nie będzie dokonywać przeglądów urządzenia, zgodnie z harmonogramem przeglądów znajdującym się w Instrukcji obsługi urządzenia.

7.    Nie uważa się za Naprawę gwarancyjną wymienionych w Instrukcji obsługi urządzenia zabiegów będących właściwą obsługą eksploatacyjną.

8.    UP Geco nie udziela gwarancji oraz nie świadczy dodatkowych usług serwisowych wobec partnerów handlowych UP Geco,osób wypożyczających maszyny i pośredników sprzedaży. 

9.    Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego (niezgodnego z Instrukcją obsługi) używania, konserwacji i regulacji lub przechowywania i transportowania urządzenia i/lub wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada Gwarant.

10.    Gwarant nie odpowiada za pogarszanie się estetyki urządzania w wyniku jego używania lub upływu czasu.

11.    Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i części urządzenia, które przy używaniu urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach określonych w Instrukcji obsługi Gwaranta mogą ulec zużyciu przed upływem gwarancji:elementy robocze oraz elementy zabezpieczenia i osłony, ,sworznie zabezpieczające i zawleczki, powłoki lakiernicze elementów osłonowych, elementy gumowe i gumowo-metalowe, uszczelki.

12.    Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia urządzenia, które są następstwem korzystania z urządzenia, które w chwili ujawnienia wady lub uszkodzenia nie znajdowało się w stanie pełnej sprawności lub posiadało uszkodzenia mechaniczne.

13.    Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia urządzenia powstałe w związku z niżej wymienionymi działaniami Uprawnionego z Gwarancji:

a.    używaniem części zamiennych innych niż oryginalne,

b.    używaniem materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne i/lub zalecane przez Gwaranta lub Producenta,

c.    przeprowadzeniem modyfikacji nie autoryzowanych przez Gwaranta lub Producenta i/lub napraw dokonywanych przez nieautoryzowane przez Gwaranta warsztaty serwisowe.

14.    Uprawniony z Gwarancji traci prawo do roszczeń wynikających z Gwarancji w przypadku nie zgłoszenia wady lub uszkodzenia w terminie 7 dni od daty ich powstania.

15.    W przypadku zakwalifikowania przez Gwaranta urządzenia do Naprawy gwarancyjnej, Gwarant – według swojego wyboru - może nieodpłatnie naprawić urządzenie lub jego części obarczone wadą. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują uprawnienia do zwrotu zapłaconej ceny (ani w całości, ani w jakiejkolwiek części), do wymiany urządzenia na nowe oraz do zapewnienia przez Gwaranta innych usług poza wyraźnie i jednoznacznie określonymi w niniejszych Warunkach Gwarancji. W żadnym przypadku uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują dostarczenia Uprawnionemu z Gwarancji urządzenia nowego, wolnego od wad.

16.    Przyjęcie zgłoszenia gwarancyjnego następuje przez sporządzenie datowanego protokołu, z wyszczególnieniem wad i objawów niesprawności, oraz opisem warunków, w jakich urządzenie pracowało, podanych przez Uprawnionego z Gwarancji

17.    Podstawą skorzystania z uprawnień z Gwarancji jest przedłożenie ważnej Karty Gwarancyjnej zawierającej dane Uprawnionego z Gwarancji (dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa lub dane osobowe), nazwę i model/typ urządzenia oraz jego numer i/lub numer silnika, datę sprzedaży oraz pieczęć Autoryzowanego Dealera wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do wykonywania Napraw gwarancyjnych.

18.    Gwarant zapewnia, że Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia urządzenia do APS/APNS. W szczególnych, nietypowych i/lub odbiegających od standardów serwisowych przypadkach, 30-dniowy termin naprawy może ulec wydłużeniu o czas konieczny do wykonania naprawy. Gwarant poinformuje Uprawnionego z Gwarancji w terminie 30 dni od dostarczenia urządzenia do APS/APNS o wydłużeniu terminu Naprawy gwarancyjnej i wskaże nowy termin Naprawy. W takiej sytuacji Strony są związane nowym terminem podanym przez Gwaranta.

19.    Gwarancja, której udziela Gwarant nie obejmuje odpowiedzialności Gwaranta za szkody na majątku lub osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny Uprawniony z Gwarancji, a będące skutkiem wad urządzenia stwierdzonych w okresie Gwarancji. W celu uchylenia wątpliwości postanawia się, że uprawnienia gwarancyjne Uprawnionego z Gwarancji nie obejmują w żadnym przypadku uprawnienia do domagania się zwrotu kosztów poniesionych przez Uprawnionego z Gwarancji wynikłych wskutek wady urządzenia lub Naprawy gwarancyjnej, w szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty, które Uprawniony z Gwarancji poniósł z tych przyczyn oraz za korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

20.    Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w Warunkach Gwarancji i Karcie Gwarancyjnej. Żadne informacje, czy też dane przedstawione w folderach, katalogach lub innego rodzaju dokumentach marketingowych nie stanowią podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań związanych z Gwarancją udzieloną przez Gwaranta.

21.    Gwarancja udzielana na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji oraz Karty Gwarancyjnej nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o ile uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostały wyłączone w umowie sprzedaży lub w jakiejkolwiek innej umowie dotyczącej urządzenia, zawartej pomiędzy Gwarantem, a Kupującym lub pomiędzy Gwarantem, a innym podmiotem, nabywającym urządzenie w celu oddania osobie trzeciej do korzystania na podstawie stosunku prawnego (np. umowy leasingu, najmu, dzierżawy).

22.    Urządzenie sprzedawane poprzez salony dealerskie czy serwisy: przed podbiciem gwarancji powinny sprawdzić prawidłowe działanie sprzętu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.96 / 5.00 89 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-22
Zamówiłam przez stronę. Chwytak był u nie na drugi dzień . Ekspresowa wysyłka . Firma solidna.
2024-03-04
Świetny kontakt z serwisem i szybka naprawa Polecam
pixel